Co je to DUR a proč budete rádi, že ho za vás v Losky vyřešíme


Témata: TELEKOMUNIKACE
InternetOptický internet

Zahájení nové stavby, včetně pořízení nového liniového optického kabelu pro rychlejší internet pro obce a města, vyžaduje náročný proces dokumentace. Mezi jednu z hlavních podkladů, které umožňují zahájení stavby, včetně položení liniových optických kabelů od LOSKY je dokumentace pro územní rozhodnutí, neboli DUR rozhodnutí.

Jaké různé činnosti za vás v Losky během procesu povolení územního rozhodnutí pro zahájení stavby vyřešíme?

Vyřízení veškeré potřebné dokumentace pro územní rozhodnutí ze strany LOSKY je naší velkou výhodou. Jiné firmy takto komplexní službu neposkytují. LOSKY zjednoduší zájemcům o liniové optické připojení náročný zdlouhavý a mnohdy nepřehledný proces povolení.

Získání dokumentace pro územní rozhodnutí je složité, LOSKY vám pomůže

K tomu, abyste si mohli nechat do vašeho rodinného či bytového domu nebo firemního sídla zavést liniový optický internet, potřebujete se vypořádat s poměrně složitým byrokratickým procesem získání dokumentace pro územní rozhodnutí (podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb. v platném znění), která je určena pro umístění stavby nebo zařízení. Patří sem

1) Průvodní zpráva – údaje o stavbě, členění a technologické zařízení, seznam vstupních podkladů

2) Souhrnná technická zpráva – popis území, kde bude kabel veden, připojení na infrastrukturu, řešení terénních úprav, popis vlivů na životní prostředí a další faktory

3) Situační a stavební výkresy – detailní situační výkresy pozemku, umístění kabelu, připojení a další inženýrské sítě, atd. (ověřit – podklady, zdroje, na internetu jsou popisy spíše ke stavbě)

4) Dokumentace k DUR – půdorysy, řezy, základní pohledy, přípojky na infrastrukturu, vizualizace stavby

5) Dokladová část DUR – závazná stanoviska, rozhodnutí, posudky a vyjádření dotčených orgánů, ale i stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, nebo výsledky jednání v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Co vše má na starosti divize Projekce a Inženýringu LOSKY?

Pokud si u Losky objednáte pořízení nového rychlejšího optického internetu pro vaši společnost, obec nebo město, zajistíme pro vás veškerou nutnou dokumentaci a legislativní záležitosti. Tím ušetříte hodně času i starostí v poměrně složité legislativní proceduře, která může být pro jednotlivce velmi obtížná a nepřehledná.

Co obnáší projektová činnost LOSKY:

 • Analýza a vyhodnocení
 • Požadavky klienta
 • Podmínky pro zpracování DUR
 • Výkresová dokumentace
 • Projednání dokumentace s klientem
 • Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Zajištění podkladů
 • Předjednání dokumentace s dotčenými orgány – odhady – prosím o doplnění dle klienta co je relevantní

Inženýrská činnost LOSKY:

 • Zajištění závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů
 • Zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení
 • Zajištění podkladů pro územní řízení
 • Zajištění vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu zpracování náležitostí návrhu na vydání územního rozhodnutí
 • Umístění liniové stavby

Co je to DUR

Jeden z mnoha dokumentů, které je potřeba při stavbě vytvořit je DUR, neboli dokumentace pro územní rozhodnutí (resp. Dokumentace pro územní řízení). Je součástí projektové dokumentace, která začíná architektonickou studií představující koncept stavby, dále DUR, která se zpracovává pokud územní plán na pozemku pro stavbu neschvaluje využití tohoto prostoru pro stavební účely. DUR slouží jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu, který pak vydá stavební povolení.

Co je to územní řízení?

Celý proces vyřízení územního rozhodnutí, jehož součástí je DUR, se nazývá územní řízení. To rozhoduje, jestli jakákoliv novostavba včetně liniové tak, jak byla navržena, může být umístěna a postavena na konkrétním místě. Odborníci na stavby pak posuzují, jestli je navrhovaný stavební projekt, včetně položení optických kabelů, v souladu s územním plánem a napojením na okolní infrastrukturu, případně jestli nezasahuje do jiných inženýrských sítí (vody, kanalizace, elektřiny). Po územním řízení následuje stavební řízení (získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby).

Součástí DUR jsou:

 • Studie proveditelnosti stavby
 • Vyřízení územního řízení (faktory: délka trasy)
 • Vyřešení smluv o smlouvě budoucí (faktory: počet účastníků / vlastníků)
 • Předměření trasy
 • Řešení otázek ohledně životního prostředí

Dokumentace pro územní rozhodnutí slouží jako jeden z hlavních podkladů pro rozhodnutí příslušných orgánů o zastavění plochy. Je proto potřeba, aby byl zpracován kvalitně a bez chyb, aby mohla být stavba povolena. S tím vám v LOSKY rádi pomůžeme. Klienti mohou využít našich služeb a ušetřit řadu času, práce s vypracováním, starostí s obíháním úřadů. (jaké další výhody má, když si klient nechá zpracovat DUR u Losky a nedělá si dokumentaci sám?)

Dokumentaci pro územní rozhodnutí nemůže zpracovat každý, ale musí ho sepsat odborník, například projektant. Firmám, obcím i městům ušetříme čas i náklady a vše zařídíme jednoduše za vás. Obsah takové dokumentace a cena jejího vypracování se pak liší v závislosti na rozsahu projektu či individuálních požadavků klienta.

Výhody zpracování dokumentace pro územní řízení od LOSKY:

Jaké výhody můžete očekávat, pokud si položení liniové stavby optického kabelu necháte zajistit od LOSKY včetně dokumentace pro územní rozhodnutí?

 • Efektivita územního a stavebního řízení
 • Urychlení jednání s úřady
 • Výrazné zjednodušení procesu pro vás
 • Šetří vaše starosti
 • Velká úspora vašeho času
 • Vyšší jistota úspěchu v řízení s úřady a šance na získání povolení stavby
 • Zkušenosti a odbornost velké společnosti na trhu
 • Výhodná cena

Slovníček pojmů:

 • Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
 • Obsah dokumentace pro územní řízení
 • Co je studie proveditelnosti stavby a k čemu slouží?
  Její součástí jsou uspořádané informace a podklady týkající se vyhodnocení stavby a posouzení uskutečnitelnosti daného stavebního záměru. Posuzuje ekonomické a technické hledisko stavby a vliv na životní prostředí i užitečnost projektu pro různé cílové skupiny, případně harmonogram projektu. Ověřuje, která je nejlepší možná varianta, zmiňuje možná rizika. Zapojují se odborníci z oblasti práva, inženýři, ekonomové, nebo životního prostředí. Zjišťuje, různé možnosti aplikaci nové technologie, včetně liniových optických staveb od LOSKY. Využívá se i pro čerpání dotací z EU. Odpovídá na otázky, jestli bude o produkt a službu zájem, a jestli může vydělat.